ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Izba Gospodarcza Medycyna Polska, zwana dalej "Izbą" jest dobrowolną, medyczną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej, w tym naukowo-dydaktycznej oraz społeczno-zawodowej w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.

 2. Izba działa na podstawie ustawy z 30 maja 1989r. o Izbach Gospodarczych (Dz.U.89.35.195) z późniejszymi zmianami (1992-10-27 zm. Dz.U.92.75.368; 1996-07-01 zm. Dz.U.96.43.189; 1997-10-22 zm. Dz.U.97.121.770; 1999-04-01 zm. Dz.U.97.139.934; 2001-01-01 zm. Dz.U.97.121.769).

 § 2

 1. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Izba może działać za granicą, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie.

 4. Izba może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały terenowe i sekcje problemowe.

 § 3

Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy, Rejestrowy.

 § 4

 1. Izba używa płaskiej pieczęci z napisem "Izba Gospodarcza Medycyna Polska" wraz z adresem Izby.

 2. Izba może używać odpowiednika nazwy w języku obcym oraz wyróżniającego ją znaku firmowego.

§ 5

 1. Izba może przystąpić do innych organizacji o charakterze Izby Gospodarczej.

 ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA IZBY
oraz sposoby ich realizacji

§ 6

 1. Celem i zadaniem Izby jest:

  1. ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,

  2. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,

  3. popieranie i rozwój kształcenia podyplomowego i specjalistycznego w zakresie niezbędnym dla swoich członków,

  4. uczestniczenie na zaproszenie organów państwowych, pracach instytucji doradczych i opiniotwórczych, w sprawach działalności medycznej, naukowej, usługowej, wytwórczej, architektoniczno-budowlanej,

  5. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,

  6. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do polepszania funkcjonalności opieki medycznej,

  7. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów gospodarczych, udzielanie im porad oraz świadczenie usług w zakresie ich działalności gospodarczej,

  8. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, podniesienie godności zawodowej i integracji środowiska oraz prowadzenia działalności na rzecz podnoszenia jakości i rzetelności w polskiej służbie zdrowia,

  9. propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, menażerskich, organizacyjnych i technicznych,

  10. gromadzenie i upowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów informacji, niezbędnych dla zarządzania podmiotami należącymi do Izby,

  11. świadczenie na rzecz członków pomocy umożliwiającej wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych,

  12. wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe z zachowaniem zasady pełnego i równego dostępu do wszelkiej informacji i pomocy w granicach przewidzianych statutem dla wszystkich członków Izby.

 2. Izba realizuje swoje zadania poprzez:

  1. inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z organami administracji rządowej i samorządowej, władzami samorządowymi i jednostkami naukowymi w tym w szczególności z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministrem Finansów, Ministrem Przemysłu i Handlu, Naczelną Izbą Lekarską, Polskim Towarzystwem Lekarskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu, Zrzeszeniem Polskich Towarzystw Naukowych oraz innymi organizacjami,

  2. delegowanie przedstawicieli Izby do organów doradczych, władz samorządowych i administracji rządowej,

  3. wydawanie członkom na ich wniosek opinii niezbędnych do uruchomienia i rozwijania działalności gospodarczej,

  4. organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji w sprawach, jakie mogą wyniknąć w związku z prowadzeniem przez członków działalności gospodarczej,

  5. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

  6. prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie krajowym i zagranicznym na zasadach ogólnych,

  7. organizowanie zespołów doradczych, komisji i komitetów, w tym do spraw prawnych, finansowych, zarządzania i marketingu, działalności gospodarczej i ubezpieczeniowej oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,

  8. świadczenie członkom Izby pomocy organizacyjnej,

  9. gromadzenie funduszy na wspieranie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych (tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów),

  10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi,

  11. inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawa oraz prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej, wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, usługowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych dotyczących obrotu handlowego i firm,

  12. udzielanie pomocy w opracowywaniu projektów inwestycyjnych i ułatwień kredytowych, występowanie w interesie swoich członków, celem wszczęcia przepisanych prawem czynności wobec organów administracji państwowej i lokalnej, sądów i innych organów celem ochrony interesów członków Izby przed działalnością monopolistyczną, decyzjami administracyjnymi oraz ingerencją w działalność gospodarczą.

 ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

 1. Osoba prawna reprezentowana jest w Izbie przez przedstawiciela, który może reprezentować tylko jednego członka.

 2. Osoby fizyczne jako członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.

 3. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru sądowego.

 4. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej przez ubiegającego się o członkostwo oraz rekomendacji dwóch członków Izby na wniosek Prezesa Izby i decyzji Rady Izby w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia deklaracji.

 5. W przypadku stwierdzenia, ze ubiegający się o członkostwo nie spełnia warunków statutowych, Prezes Izby zawiadamia go o tym na piśmie, pouczając o możliwości złożenia odwołania do Rady Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Prezesa. Decyzja Rady Izby jest ostateczna.

 § 8

 1. Izba nie posiada uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

 § 9

 1. Członkowie Izby mają prawo:

  1. wybierać i być wybieranymi do organów Izby,

  2. korzystać ze wszystkich form działalności Izby, według zasad określonych przez organy Izby,

  3. korzystać ze znaku firmowego Izby według zasad określonych przez organy Izby,

  4. zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej Izby,

  5. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków.

 2. Członkowie Izby zobowiązani są do:

  1. kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,

  2. przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej władz,

  3. udziału w realizacji celów statutowych Izby,

  4. regularnego płacenia składek członkowskich.

 3. Zasłużeni członkowie Izby mają prawo do otrzymania Honorowej Odznaki Izby Gospodarczej Medycyna Polska. 

§ 10

 1. Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej uiszczania określa Walne Zgromadzenie i obowiązuje do następnego roku.

 2. Członek przyjęty do Izby obowiązany jest wpłacić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia wpisowe.

 3. Wysokość wpisowego określa Rada Izby, przy czym członkowie założyciele wpłacają kwoty 300.- złotych.

§ 11

 1. W sytuacji, gdy środki finansowe okażą się niewystarczające, Rada Izby może ograniczyć wykonywanie zadań statutowych do najpilniejszych i najbardziej istotnych dla Izby oraz jej członków.

§ 12

 1. Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

  1. wystąpienia z dniem wyznaczonym przez członka w pisemnym oświadczeniu o wystąpieniu z Izby,

  2. skreślenia z listy członków z powodu niespełnienia statutowych warunków członkowskich, w tym zaprzestania działalności gospodarczej, zakończenia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego wobec członka, a także w przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez okres trzech miesięcy,

  3. wykluczenia z Izby z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub prowadzenia działalności godzącej w dobre imię Izby.

 2. Wniosek o skreślenie z listy albo wykluczenie członka składa Prezes Radzie Izby, zawiadamiając o tym członka.

 3. Wykluczenie albo skreślenie członka z listy następuje na podstawie uchwały Rady Izby po uprzednim wysłuchaniu członka lub dania mu możliwości do złożenia wyjaśnień.

 4. Termin do złożenia wyjaśnień, o których mowa w 12 ust.3, nie może być krótszy niż 14 dni. Wykluczonemu lub skreślonemu z listy członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Rady.

 5. Za daty skreślenia lub wykluczenia przyjmuje się daty uchwały Rady Izby.

 ROZDZIAŁ IV
ORGANY IZBY

§ 13

 1. Organami Izby są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,

  2. Rada Izby,

  3. Prezes Izby,

  4. Komisja Rewizyjna,

  5. Sąd Koleżeński.

 2. Uchwały kolegialnych organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 3. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący na wniosek co najmniej 10 osób uczestniczących w posiedzeniu.

 4. Uchwały Rady Izby w sprawie wykluczenia albo skreślenia członka z listy wymagają obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 5. Członków organów Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, z wyjątkiem wyboru pierwszych władz, które odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 6. Szczegółowe zasady wyborów do organów Izby określa uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków ordynacja wyborcza. Kadencja Rady Izby, Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, przy czym mandaty ich wygasają z dniem powołania nowych członków organów Izby przez Walne Zgromadzenie.

 WALNE ZGROMADZENIE IZBY

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

 2. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

 § 15

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Radę Izby raz w roku, w terminie do końca półrocza od zakończenia roku objętego sprawozdaniem.

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby lub Prezes Izby zawiadamia wszystkich członków na 30 dni przed planowanym terminem posiedzenia .

 § 16

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest z inicjatywy Rady Izby, Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/10 członków Izby z określeniem spraw, które mają być przedmiotem obrad. Przepis 15 ust.2 stosuje się odpowiednio.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków winno odbywać się nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

 3. Występujący o zwołanie Zgromadzenia mają prawo żądać umieszczenia w porządku obrad określonych spraw lub uzupełnienia porządku obrad do trzech dni przed datą Zgromadzenia.

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków,

  2. uchwalanie programu działalności Izby,

  3. wybór i odwoływanie członków Rady Izby,

  4. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Izby oraz podejmowania uchwał w sprawach przedstawianych przez Radę Izby,

  6. wybór i odwoływanie Prezesa Izby,

  7. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Radzie oraz Prezesowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  8. uchwalanie zmian Statutu, ordynacji wyborczej oraz innych regulaminów określających działalność Izby, a także dokonywanie w nim zmian,

  9. uchwalanie na wniosek Rady budżetu na rok kalendarzowy,

  10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Izby,

  11. podejmowanie uchwał ustalających szczegółowe przeznaczenie majątku Izby, w razie jej rozwiązania lub likwidacji,

  12. podejmowanie uchwał ustalających wysokość składki członkowskiej,

  13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Krajowej Izby Gospodarczej i innych organizacji,

  14. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby w przedmiocie wykreślenia i wykluczenia członka Izby,

  15. nadawanie wyróżnień i odznaczeń za szczególne zasługi dla Izby,

  16. załatwianie innych spraw wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz określonych przez Statut.

 § 18

 1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał tylko w sprawach ujętych w porządku obrad, przy obecności co najmniej połowy członków Izby.

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 3. W przypadku braku quorum określonego w 18 ust.1 Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków Izby.

 4. Informacja o drugim terminie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków.

RADA IZBY

§ 19

 1. Rada Izby obraduje w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

 § 20

 1. Rada Izby składa się z 15 do 40 osób reprezentujących podmioty gospodarcze zrzeszone w Izbie, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Liczbę Członków Rady Izby dla każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Członków.

 3. Członkowie Rady Izby wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 4. Rada zatwierdza na wniosek Prezesa strukturę organizacyjną Izby.

 5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w razie ustania członkostwa w Izbie lub rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Izby.

 6. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Rady Izby w trakcie kadencji, Radzie przysługuje prawo uzupełnienia swego składu o osoby, które podczas wyborów do Rady Izby otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

 7. Liczba osób dokooptowanych w trybie określonym w 20 ust.5 nie może przekroczyć 1/3 składu Rady Izby.

 8. Przewodniczący oddziałów terenowych i sekcji problemowych wchodzą w skład Rady z urzędu.

§ 21

 1. Rada odbywa posiedzenia w każdym czasie, gdy wymagają tego potrzeby Izby, nie rzadziej niż cztery razy do roku i co najmniej raz w kwartale.

 2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 3. W posiedzeniach Rady Izby bierze udział z głosem doradczym Prezes Izby, Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.

 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym, przy czym w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego lub prowadzącego obrady.

 5. Tryb pracy Rady Izby określa uchwalony przez nią regulamin.

 § 22

 1. Do kompetencji Rady należy:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

  2. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa Izby o odmowie przyjęcia w poczet członków,

  3. podejmowanie na wniosek Prezesa Izby uchwał o skreśleniu z listy albo wykluczenia członka z Izby,

  4. ustalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych działalności Izby,

  5. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej, z której dochód służyć ma realizacji celów statutowych,

  6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,

  7. podejmowanie uchwał o powołaniu, zawieszeniu działalności i rozwiązywanie oddziałów terenowych Izby i sekcji problemowych,

  8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości będących własnością Izby,

  9. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Członków,

  10. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Izby,

  11. ustalenie zasad świadczenia usług na rzecz członków Izby,

  12. ustalenie zasad korzystania przez członków ze znaku firmowego Izby,

  13. ustalenie zasad działalności finansowej Izby i wysokości wynagrodzenia Prezesa Izby,

  14. podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy Izby i uchwalanie ich regulaminów,

  15. ustalanie projektów budżetu Izby, stosowanie do wniosków Prezesa Izby, przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków, a także dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, gdy wymagają tego potrzeby Izby,

  16. nadzór i kontrola działalności Izby, a w szczególności badanie sprawozdań i bilansów oraz podejmowanie ocen wykonywania przez Izbę jej zadań,

  17. podejmowanie uchwał określających wysokość wpisowego, oraz składek członkowskich.

  18. Przyjmowanie sprawozdań i bilansów przedstawionych przez Prezesa Izby po zaopiniowaniu Komisji Rewizyjnej.

 2. Rada Izby, w celu wykonywania swoich zadań ma prawo żądać od Prezesa, a także pracowników Izby wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Izby.

 PREZES IZBY

§ 23

 1. Prezes reprezentuje Izbę na zewnątrz oraz organizuje i kieruje pracą Izby.

 2. Do kompetencji Prezesa Izby należy:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Izby,

  2. podejmowanie decyzji w przedmiocie członkostwa w Izbie oraz składania wniosków o skreślenie z listy albo wykluczeniu członka,

  3. opiniowanie i inicjowanie nowelizacji przepisów prawnych w dziedzinie polityki gospodarczej oraz prezentowania opinii członków w tym zakresie,

  4. kierowanie bieżącą działalnością Izby na podstawie programów działania i uchwał organów Izby,

  5. udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w realizacji ich zadań gospodarczych,

  6. gospodarowanie majątkiem Izby oraz wspólnymi funduszami członków,

  7. opracowywanie planów gospodarczo-finansowych oraz sprawozdań z działalności Izby i przedkładanie ich Radzie Izby,

  8. angażowanie, zwalnianie i ustalanie wynagrodzenia pracowników Izby, komisji doradczych, zespołów analiz i rzeczoznawców,

  9. udzielanie pełnomocnictw w zakresie działalności Izby, w tym prowadzenia działalności gospodarczej,

  10. nadzorowanie działalności organów terenowych,

  11. przygotowywanie sprawozdań z działalności Izby,

  12. podejmowanie decyzji i czynności w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej.

 3. Ustępujący Prezes po uzyskaniu absolutorium ma prawo do tytułu Honorowego Prezesa Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Tytuł nadawany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie uchwały.

 KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób.

 2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach, wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie całokształtu działalności Izby,

  2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie, Prezesowi Izby.

 4. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszty takich opinii pokrywa Izba.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Izby.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w obradach Rady Izby z głosem doradczym.

 7. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez komisję.

 SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 25

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 osób.

 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 26

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

  1. rozpatrywanie sporów między członkami Izby powstałych w związku z ich działalnością w Izbie, na wniosek jednej ze stron,

  2. rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby.

 § 27

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym.

 2. Odwołania od swoich orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.

 § 28

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

  1. upomnienie,

  2. zawieszenie w prawach członka Izby na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

  3. wykluczenie z Izby.

 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu koleżeńskiego w pełnym składzie w terminie 30 dni od daty orzeczenia.

 § 29

 1. Organizację i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

 ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK IZBY

§ 30

 1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze prawa majątkowe i dochody.

 2. Dochodami Izby są:

  1. wpisowe,

  2. wpływy ze składek członkowskich,

  3. wpływy z własnej działalności gospodarczej,

  4. dochody z majątku Izby,

  5. subwencje, darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych.

 3. Izba może tworzyć fundusze:

  1. fundusz statutowy,

  2. inne fundusze celowe, tworzone w oparciu o uchwały organów Izby.

 4. Koszty działalności Izba pokrywa z dochodów określonych w 25 ust.2.

 ROZDZIAŁ VI
REPREZENTACJA

§ 31

 1. Oświadczenia woli w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych składa jednoosobowo Prezes, albo ustanowieni przez niego pełnomocnicy, działający w granicach umocowania.

 2. Zaciąganie zobowiązań, których całość przekracza kwotę 10.000.- zł. wymaga uprzedniej akceptacji Rady Izby.

 ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Uchwały w sprawie rozwiązania oraz zmiany statutu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku quorum stosuje się zasady określone w 18 ust.3.

 § 33

 1. W przypadku rozwiązania Izby, o przeznaczeniu majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Walne Zgromadzenie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby wyznacza jednocześnie likwidatora.