§ 1

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób.

 2. W składzie Sądu Koleżeńskiego jest: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

 § 2

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje spory między członkami Izby powstałe w związku z ich działalności organizacyjną, a także sprawy związane z nieprzestrzeganiem przez członków Izby postanowień statutu, regulaminów i innych obowiązujących w Izbie uchwał.

 2. Spory pomiędzy członkami Sąd Koleżeński rozpatruje na wniosek jednej ze stron.

 3. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał przez członków Sądu Koleżeński rozpatruje na wniosek indywidualny członków Izby, organów statutowych Izby oraz z własnej inicjatywy.

 § 3

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.

 2. Odwołania do swych orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.

 3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w ciągu 30 dni od chwili wpłynięcia wniosku.

 § 4

 1. Strony mogą powoływać swych przedstawicieli lub pełnomocników.

 2. Sąd Koleżeński w rozpatrywaniu sporów kieruje się zasad± prawdy obiektywnej z uwzględnieniem obowiązujących w Izbie postanowień statutowych i regulaminowych.

 3. Strony mają prawo wnosić o dopuszczenie dowodów dla ustalenia faktów z oświadczeń i zeznań innych osób będących członkami Izby.

 4. Orzeczenie Sądu Koleżeński podejmuje zwykłą większością głosów.

 § 5

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

  1. upomnienie

  2. zawieszenie w prawach członka Izby na okres od 3 miesięcy do 2 lat

  3. wykluczenie z Izby.

 2. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego należy składać w ciągu 30 dni od chwili podjęcia orzeczenia.

 3. Rozpatrując odwołania Sąd Koleżeński uwzględnia nowe okoliczności i fakty, a także argumenty zawarte w odwołaniu, podejmując ostateczną uchwałę o orzeczeniu w ciągu 30 dni od chwili wpłynięcia pisma o odwołaniu.

 4. W sprawach zawiłych wymagających wyjaśnienia Sąd Koleżeński może przedłużyć rozpatrywanie odwołania do 3 miesięcy.

 § 6

     1.    Sąd Koleżeński prowadzi postępowanie w sposób jawny w stosunku do stron.

2.     Strony mają prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania.

3.     Strony posiadają prawo wniesienia o wykluczenie ze składu orzekającego osoby, która w danej sprawie jest bezpośrednio bądź pośrednio zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy.

4.     W sytuacji, o której mowa w pkt. 3 pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego rozpatrują sprawę z zachowaniem prawomocności orzeczenia.

                                                                                     § 7

1.   Sąd Koleżeński zbiera się w zależności od koniecznych do rozpatrzenia spraw. Jeden raz w roku Sąd Koleżeński podsumowuje swoją działalność przyjmując sprawozdanie ze swej działalności na Walne Zgromadzenie Izby.

                                                                                      § 8

Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Rady Izby w dniu 19 stycznia 1997 r.

  

PREZES IGMP
Doc. dr hab. Waldemar Skawiński