Ogólne wymagania co do platformy, urządzeń i oprogramowania aplikacyjnego do obsługi pacjenta w placówce służby zdrowia

 a. Jest zgodne z aktualnymi aktami normatywnymi oraz ich późniejszymi aktualizacjami, a w
       szczególności:

- Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U.  Nr 91, poz. 408) tekst
   jednolity z dnia 8 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 89 z póżn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach
   opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.  Nr 247, poz. 1819 z
   późn. zm.),
- Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia
   2004 r. (Dz.U.  Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 z   
   późn. Zm.),
- Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U.  Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
- Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  Nr 133, poz. 883) tekst
   jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez
   świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania  podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 20 czerwca 2008   
   (Dz.U.  Nr 123, poz. 801 z późn. zm.),
- Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania
    dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

b. Ponadto:

- Posiada wbudowane, efektywne narzędzia sprawozdawcze, analityczne i symulacyjne, niezbędne w
    podejmowaniu decyzji medycznych i zarządczych.
- Jest zintegrowane, przez co rozumie się współpracę wszystkich elementów (modułów) oprogramowania
   w oparciu o wspólną strukturę danych oraz swobodną, automatyczną wymienialność danych pomiędzy
   elementami oprogramowania.
- Łatwo się integruje z innymi systemami informatycznymi – oferuje proste i przejrzyste mechanizmy
   udostępniania i wymiany danych w oparciu o ustalone międzynarodowe standardy, także w przypadku
   wdrażania tych systemów u Zamawiającego przez innych producentów.
- Jest niezależne od systemu operacyjnego i daje się uruchomić na bezdyskowych terminalach
   dostępowych w technologii www.
- Kontaktuje się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z
   rozbudowanych podpowiedzi.
- Jest utworzone przez jednego producenta.
- Jest wykonane w architekturze klient- serwer, w standardzie SQL.
- Dane wpisywane do bazy danych oprogramowania aplikacyjnego są przechowywane w modelu
   relacyjnym baz danych, z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.
- Pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci plików OpenOffice.org i MS Office
   oraz automatycznie i uruchamiać wybraną aplikację w OpenOffice.org i MS Office oraz prezentować w
   nim przygotowane wyniki w dowolnie opracowanej przez użytkownika formie (tabela, wykres, tekst,  
   itp.).
- Posiada graficzny interfejs dla wszystkich modułów oferowanego systemu oraz będzie pracował w
   środowisku graficznym na wszystkich stanowiskach użytkowników.
- Jest przystosowane do możliwości pracy na minimum 500 jednocześnie zalogowanych użytkownikach. 

2. Wymagania Szczegółowe
Architektura klient-serwer trójwarstwowa min w zakresie modułów obsługi pacjenta z wykorzystaniem przeglądarki WWW 

Funkcje ogólne związane z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi:
a) System działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW (minimum Mozilla Firefox), będącą klientem  końcowym aplikacji.
b) Aktualizacja systemu informatycznego znajduje się na serwerze aplikacyjnym.
c) centralny mechanizm zarządzania wydrukami. Definiowanie i konfiguracja drukarek odbywa się z
jednego miejsca w systemie
d) system komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Dodatkowo istnieje możliwość uruchomienia aplikacji w minimum 3 językach (np. polskim, angielskim i niemieckim)
e) komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji, a serwerem aplikacji odbywa się przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia https.
f) system obsługuje zlecenia – wysłanie/skierowanie pacjenta na konsultację, badanie diagnostyczne, laboratoryjne, zabieg, obsługa pacjenta konsultowanego w formie elektronicznej (sieć komputerowa) oraz tradycyjnej (wydruk zlecenia). Wszystkie funkcje opisane w module Zleceń Medycznych można uruchomić bezpośrednio z poziomu dowolnego modułu obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi.
g) możliwośc komunikacji administratora z użytkownikami poprzez zamiesczanie postów na wirtualnej tablicy ogłoszeń dostępnej dla zalogowanych użytkoników. 

Baza danych dla wszystkich modułów systemu
a) posiadająca wsparcie producenta
b) możliwość uzyskania certyfikatów w ośrodkach szkoleniowych producenta w Polsce

Niezależność od Platformy Systemowej na Stacji Roboczej  i Terminalach Granicznych dla modułów związanych z Obsługą Pacjenta
Praca na bezdyskowych stacjach graficznych, z systemem operacyjnym o otwartym kodzie źródłowym, uruchamianych bezpośrednio z centralnego serwera terminali z wykorzystaniem protokołu PXE (tzn. uruchamianie systemu operacyjnego przez sieć)

Dodatkowo system działa na stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy operacyjne, w tym minimum: MS Windows, LINUX, MacOS 

 1.1.       Architektura Systemu

L. p.

Wymaganie

(Architektura Systemu)

1

System działa w oparciu o zintegrowaną, wielodostępną relacyjną bazę danych i jest zaprojektowany w architekturze klient – serwer.

2

System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych.

3

System posiada konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy.

4

System zapewnia udostępnienie danych innym systemom szpitalnym w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt, xls, rtf, html, csv.