ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 1. Oddziały Izby powoływane są przez Radę Izby ( §22, pkt.1.7, 1.10 statutu Izby), na wniosek członków Izby z określonego terenu.

 2. Oddziały Izby mogą być tworzone na terenie obejmującym jedno lub kilka województw.

 3. Oddziały Izby mogą być tworzone na wniosek co najmniej piętnastu członków Izby z określonego terenu.

 4. Rada Izby zatwierdza drogą uchwały utworzenie oddziału.

 5. Oddziały nie mają osobowości prawnej, a członkowie ich zarządów składają oświadczenia woli w imieniu Izby na zasadach określonych w statucie (§31, pkt.1).

 6. Prezes Izby może udzielić imiennego pełnomocnictwa członkom Zarządu Oddziału do oświadczenia woli w imieniu Oddziału (§23, pkt.2.9). Wymagane są podpisy, co najmniej dwóch osób, które otrzymały pełnomocnictwo.

 7. Nadzór nad działalnością oddziałów sprawuje Prezes Izby (§23, pkt.2.10 statutu).

 § 2

 1. Cele i zadania Oddziału Izby określa Statut Izby oraz program działalności Oddziału.

 § 3

 1. Prawa i obowiązki członków Oddziału określa Statut Izby.

 ROZDZIAŁ II
ORGANY ODDZIAŁU

 § 4

 1. Organami Oddziału Izby są:

  1. Walne zgromadzenia Członków.

  2. Zarząd Oddziału.

  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

  4. Sąd Koleżeński Oddziału.

 2. Kadencja władz oddziału pokrywa się z kadencją władz Izby.

 3. Przy wyborze organów Oddziału stosuje się procedury wyborcze, jak przy wyborze organów Izby.

 4. Do ważności uchwał wszystkich Organów Oddziału wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

 5. W przypadku zmniejszenia się statutowego składu organów oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału w okresie trwania kadencji, istnieje możliwość uzupełnienia składu o 1/3 członków pochodzących z wyboru o osoby będące na listach rezerwowych, w kolejności ilości uzyskanych głosów.

 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 § 5

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, podczas którego dokonuje się wyboru organów Oddziału oraz wyboru delegatów Oddziału odbywa się w roku Walnego Zgromadzenia Członków Izby i poprzedza to Walne Zgromadzenie Członków, co najmniej o 4 tygodnie.

  § 6

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku.

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia przynajmniej na 14 dni przed jego terminem członków zarządu oraz Prezesa Izby.

 3. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 4. Szczegółowe zasady wyborów do Organów Oddziału Izby określa uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków ordynacja wyborcza.

 § 7

 1. Do kompletacji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

  1. Uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Rady Izby.

  2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

  3. Udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.

  4. Wybór przewodniczącego Zarządu Oddziału.

  5. Wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

  6. Wybór delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Członków. Uchwalanie wniosków do Prezesa lub przewodniczącego Rady Izby o podział Oddziału, połączenie Oddziału z innym Oddziałem, lub likwidację Oddziału.

 § 8

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału dotyczące wniosków do Walnego Zgromadzenia Członków o zmianę statutu oraz do Prezesa Izby o likwidację, podział lub połączenie Oddziału zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 § 9

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Prezesa Izby, Rady Izby, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Przewodniczący Zarządu Oddziału w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

ZARZĄD ODDZIAŁU

 § 10

 1. Zarząd Oddziału składa się z nie więcej niż 7 członków, w tym z Przewodniczącego Zarządu, jednego zastępcy i skarbnika.

 2. Zasady wyboru i tryb działania Zarządu Oddziału określony jest w ramowym regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 11

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

  1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.

  2. Kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Izby, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, uchwałami rady Izby i wytycznymi Prezesa Izby.

  3. Przyjmowanie i skreślanie Członków Oddziału zgodnie z obowiązującym trybem określonym w statucie.

  4. Zarządzanie majtkiem Oddziału w ramach uprawnień, o których mowa w §1 pkt.2.

  5. Zbieranie składek członkowskich.

  6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału.

  7. Składanie Radzie Izby określonych sprawozdań

  8. Występowanie do Rady Izby o nadawanie odznaczeń i nagród.

 
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

 § 12

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

 3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określony jest w regulaminie Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

 § 13

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola działalności Oddziału, co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z kontroli.

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek składania rocznych sprawozdań do Głównej Komisji Rewizyjnej Izby.

 SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

 

§ 14

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków.

 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 3. Zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określony jest w regulaminie Głównego Sądu Koleżeńskiego, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 15

 1. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji spory Członków Oddziału wymienione §26, pkt. 1 i 2 statutu Izby.

 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni.

 ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK ODDZIAŁU

 § 16

 1. Majątek Oddziału stanowi± nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa majątkowe i dochody.

 2. Dochodami Oddziału są:

  1. 50% wpisowego

  2. 50% składek członkowskich

  3. wpływy z własnej działalności gospodarczej

  4. dochody z majątku Oddziału

  5. subwencje, darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych i prawnych.

 3. Oddział może tworzyć fundusze:

  1. fundusz statutowy

  2. inne fundusze celowe, tworzone w oparciu o uchwały organów Oddziału

 4. Koszty działalności Oddziału pokrywa się z dochodów określonych w pkt.2.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 17

 1. Uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału Izby podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału według zasad określonych w §§32, 33 statutu Izby.

 2. Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Rady Izby w dniu 10 maja 1997r. i zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w Częstochowie w dn.24.06.1997r.

            PREZES IGMP
Doc. dr hab. Waldemar Skawiński