Szanowni Państwo,

Z inicjatywy organizatorów prywatnego sektora usług medycznych powołano w 1995 roku IzGospodarczą Medycyna Polska. IGMP jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i ściśle z nią współpracuje.

Zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych z dnia 30.04.1989 r. Izba Gospodarcza Medycyna Polska jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć w
przygotowaniu i ocenie wdrażania aktów prawnych w zakresie swojej działalności.

IGMP zrzesza podmioty gospodarcze - osoby prawne prowadzące działalność w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej związanej z ochroną zdrowia. Ze względu na konieczność oparcia działalności własnych zakładów opieki zdrowotnej na rachunku ekonomicznym członkowie Izby dostrzegają wady przyjętych i proponowanych rozwiązań ustawowych oraz wynikające z tego zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji dla równowagi budżetu państwa. 

Biorąc pod uwagę ograniczone fundusze przeznaczone w budżecie państwa na ochronę zdrowia, odpowiadające w przeliczeniu na jednego obywatela poziomowi finansowania w krajach rozwiniętych z początku lat siedemdziesiątych, IGMP zwraca szczególną uwagę na konieczność optymalnego wykorzystania tych środków.

Działalność Izby Gospodarczej Medycyna Polska:
- prace w Komitecie Prywatyzacji Krajowej Izby Gospodarczej i Komitecie Polityki Gospodarczej KIG,
- opiniowanie w Krajowej Izbie Gospodarczej zmian systemowych w ochronie zdrowia,
- dyskusje nad zintegrowanym systemem kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta,diagnozowania i
  kosztów leczenia,
- opracowanie wspólnego stanowiska w sprawach podatkowych,
- udział w pracach komisji ds. zmian w prawie dotyczącym przekształceń własnościowych oraz w opiniowaniu
  ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
- ocenę programów PHARE przeznaczonych dla organizacji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa,
- udział w opracowaniu w MZiOS standardów świadczeń kontraktowanych przez kasy chorych,
- współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego "TERAZ POLSKA" .

Szkolenia, konferencje i dyskusje publiczne:
- wraz z Polsko-Amerykańskim Centrum zaradzania i Szkołą Główną Handlową zorganizowane zostały  
  warsztaty menadżerskie. Uczestnicy kursu otrzymali certyfikat SGH i Uniwersytetu w Minnesocie USA.
- byliśmy współorganizatorami Forum Dyskusyjnego na temat "Systemowe rozwiązania w Opiece Zdrowotnej".
- wzięliśmy udział w seminarium "Forum reformy opieki zdrowotnej" zorganizowanym przez Instytut Spraw 
  Publicznych.
- wraz z redakcją miesięcznika "Gabinet Prywatny" byliśmy współorganizatorem spotkania "II Forum Lekarzy  
  
Prywatnych".
- przygotowaliśmy cykl seminariów nt. "Pacjent - Usługodawca-Lekarz-Prawo-Ubezpieczenia - Finanse".
- uczestniczyliśmy w konferencji Polskie Zdrowie '99 pt. Nowa Rzeczywistość - Bilans Otwarcia".

Zapoznajcie się Państwo również z naszymi PUBLIKACJAMI

Zapraszamy do udziału w pracach Izby

Ryszard Olszanowski
PREZES IZBY

*   *   *