Ekspertyza-ocena sprawności działania placówki służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem systemów telekomunikacyjnego, informatycznego, przetwarzania i ochrony danych osobowych, efektywności ekonomicznej i zarządzania, a także efektywności rozliczeń z płatnikami ma na celu ustalenie faktycznego ich stanu z uwzględnieniem następujących elementów składowych:

  • urządzenia,
  • sieci,
  • oprogramowanie,
  • procedury,
  • systemy nadzoru i monitoringu,
  • procedury i systemy bezpieczeństwa,
  • technik pozyskiwania i analizy danych oraz
  • informacji o stopniu wyszkolenia personelu.  

Szczegółowe rozpoznanie wszystkich wspomnianych wyżej elementów jest podstawą do uzyskania rzetelnej wiedzy, co zrobić i na którym odcinku zwiększyć oraz jakie uruchomić wysiłki w celu zoptymalizowania wykorzystania potencjałów tych systemów, a także jak w możliwie najbardziej efektywny sposób wykorzystać zasoby ludzkie.

Informacje zgromadzone w trakcie audytu pozwolą na oszacowanie nakładów i kosztów, zaplanowanie rozmachu i harmonogramu działań, będą punktem wyjścia do opracowania wymagań i określenia dokładnie czego placówce potrzeba, a to z kolei będzie podstawą do przygotowania SIWZ-u, umów i pozwoli na precyzyjne wybranie najkorzystniejszych systemów i technologii oraz rozwiązań związanych z samą modernizacją.

Audyt tworzony na potrzeby modernizacji ZOZ musi mieć charakter ekspertyzy - analizy z jednej strony opisującej stan faktyczny z drugiej natomiast muszą być ujęte wnioski i proponowane rozwiązania z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych czynników potrzebnych do stworzenia nowoczesnego, rozbudowywalnego, stabilnego, bezpiecznego, efektywnego funkcjonalnie i ekonomicznie narzędzia.

Elementem będącym nierozerwalnie związanym z audytem jest opracowanie Ramowego Projektu i Planu Modernizacji z uwzględnieniem okresów realizacji: krótkofalowego - min. 12 miesięcy i długofalowego – do 36 miesięcy.

Opracowanie takie musi zawierać harmonogram realizacyjny oraz dawać: 

  • pełny obraz planowanej modernizacji,
  • proponować konkretne rozwiązania i określać ich parametry  

Przygotowując ekspertyzę należy przyjąć odpowiednią metodę działania gwarantującą zamierzony efekt.
W jej skład powinny wejść:..., 
                                    
Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i informacji pozyskiwanych podczas przygotowywania ekspertyzy. W tym celu należy bezwarunkowo przygotować i podpisać stosownie brzmiącą umowę na mocy, której podmiot odpowiedzialny za wykonanie ekspertyzy będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy.

Ekspertyza (ocena, analiza, audyt) musi składać się przynajmniej z czterech opracowań i zawierać szczegółowe informacje dotyczące m. in.:

1. W zakresie systemu informatycznego ...,
2. W zakresie systemu telekomunikacyjnego ...,
3. W zakresie administracji i przetwarzania danych osobowych ...,
4. W zakresie efektywności zarządzania ...,
5. W zakresie Cz. Białej ...,
6. W zakresie Cz. Szarej ...,

Zakończeniem ekspertyzy powinno być stworzenie Ramowego Projektu Modernizacji uwzględniającego: ...,

Jak widać ekspertyza i planowanie są pierwszym z najważniejszych elementów modernizacji. To od tego na ile fachowo jest przeprowadzona analiza (audyt) oraz z jakim podejściem stworzony zostanie Projekt zależy na ile sprawnie, tanio i efektywnie zostanie przeprowadzony proces implementacji systemów oraz na ile będą one współdziałały ze sobą skutecznie już teraz i w niedalekiej przyszłości.

Tutaj nie możne być przypadkowości. Wszystko musi być robione ze szczególnym skoncentrowaniem na całościowe rozwiązanie, a metoda gromadzenia danych i informacji oraz sposoby ich przetwarzania jak i analizy wymagają kwalifikacji, doświadczenia, wiedzy.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji oraz fizyczną pomoc prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania z jednym z naszych eksprtów.