ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

 1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej Izby.

  § 2

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i członkowie.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Izby.

 4. W przypadku ustania członkostwa w Komisji, na miejsce ustępujących członków powoływane są osoby, które uzyskały w wyborach kolejno największą liczbę głosów.

 5. W przypadku braku możliwości zastosowania przepisu z §2 pkt.5 Komisja Rewizyjna może powołać na swych członków przewodniczących Komisji Rewizyjnych Oddziałów Izby, jednak nie więcej niż dwóch.

 §3

 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności i gospodarki finansowej Izby w zakresie:

  • zgodności ze statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Izby.

  • celowości i rzetelności działań gospodarczych organów Izby.

 2. Stałe nadzorowanie działalności Prezesa Izby i Zarządów Oddziałów Terenowych.

 3. Doraźne kontrolowanie działalności Izby.

 4. Nadzorowanie przez Komisję Rewizyjną Izby działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych Izby.

 5. Badanie sprawozdań Prezesa Izby i Zarządów Oddziałów Terenowych.

 6. Wyrażanie opinii o wszystkich sprawach przekazanych przez organa Izby pod obrady Komisji Rewizyjnej.

 ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

 §4

 1. Kontrole dokonywane przez Komisję Rewizyjną przeprowadzane są, przez co najmniej dwóch członków Komisji w obecności osób odpowiedzialnych za kontrolowane zagadnienie.

 §5

 1. W celu wykonania zadań kontrolnych Komisja Rewizyjna ma prawo żądać złożenia stosownych sprawozdań i wyjaśnień, okazania dokumentów, podejmować inne czynności kontrolne.

 2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszty takich opinii pokrywa Izba.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w obradach Izby i posiedzeniach organów Izby z głosem doradczym.

 §6

 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

 2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy do roku.

 3. Posiedzenia zwołuje przewodniczący

  • z własnej inicjatywy

  • na wniosek członków Komisji

  • na wniosek organów Izby.

 4. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminie do czternastu dni od daty złożenia wniosku w sprawie zwołania posiedzenia.

 §7

 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub zastępca.

 2. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności conajmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół przez sekretarza lub wyznaczonego członka Komisji.

 4. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

  ROZDZIAŁ III
ZASADY ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ

 §8

 1. Odwołanie każdego z członków Komisji Rewizyjnej może nastąpić na uzasadniony wniosek:

  • dziesięciu członków Walnego Zgromadzenia odbywającego się w czasie trwania kadencji

  • trzech członków Komisji Rewizyjnej

 2. Odwołanie następuje na mocy uchwały.

 3. Do ważności uchwały niezbędne s± trzy głosy przy obecności co najmniej czterech członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 4. Uchwała o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej jest zatwierdzana podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów.

 §9

 1. Uzupełnienie składu Komisji następuje zgodnie z §2 niniejszego regulaminu.

  ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §10

 1. Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Izby wraz z ocen± działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie i Prezesowi Izby.

§11

 1. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do działalności komisji rewizyjnych Oddziałów Terenowych IGMP.

  

PREZES IGMP

Doc. dr hab. Waldemar Skawiński