IGMP is Member of Krajowa Izba Gospodarcza and Health Comitee at Krajowa Izba Gospodarcza.

We have been long time close Partner to KIG and for all those years of relationship and cooperation with KIG, IGMP has experienced the unique, open and active approach of KIG towards Health Care wellbeing.

For reasonable period of time KIG has been recognized as reliable, serious and concerned Partner careing and supporting initiatives and activity of IGMP in all aspects of Health Care Industry by counceling, assisting and bringing ideas and financial support to it.

KIG has always been helpful hand especialy in difficult and delicate situations and cases.

KIG is a Partner that You can always count on and whose experience and contribution
can never be overestimated

*   *   * 


nn

 


*   *   *

 


Warszawa, 1 września 2013r. 

dd
 KOMITET  ZDROWIA
__________________________________________________________
 

Plan Pracy
Przewodniczący Komitetu:  Waldemar Skawiński

 1)  Udział w projekcie KIGMED.EU „Inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny” – etap drugi – tworzenie
      klastrów w zakresie telemedycyny.

2)    Udział w pracach Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia - działania na rzecz:

a)    deregulacji przepisów w ochronie zdrowia

b)    opiniowanie aktów prawnych w ochronie zdrowia

3)  Działania na rzecz włączenia szpitali w regionalne programy inwestycyjne infrastruktu ochrony zdrowia w ramach
     partnerstwa publiczno-prywatnego  - współpraca z samorządam terytorialnymi.

4)  Organizacja konferencji: ”Zarządzanie ryzykiem i efektywne wykorzystanie zasobów szpitala w warunkach
     limitowanego kontraktowania świadczeń medycznych”

5)  Organizacja cyklu lokalnych konferencji na temat zasad tworzenia regionalnych systemów informacji medycznej.

6)  Działania na rzecz utworzenia platformy konsultacyjnej dla szpitalnych systemów informatycznych.

7)  Środki unijne dla medycyny oraz instytucji otoczenia biznesu w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

8)  Rola dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce

9)  Wdrażania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia:

          - ocena interoperacyjności  platformy informatycznej  Ministerstwa Zdrowia z systemami informacji medycznej w
             tym:  regionalnymi, szpitalnymi i  specjalistycznymi bazami danych

          -  niezbędne zmiany legislacyjne dla wdrożenia i rozwoju projektów informatycznych Ministerstwa Zdrowia i
             regionalnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia

          -  lobbing na rzecz finansowania świadczeń Tele-medycznych ze środków publicznych

10)  Harmonizacja przepisów prawa w ochronie zdrowia z dyrektywami Unii Europejskiej, w tym m.in.:
          - z dyrektywą transgraniczną,
          - ze wspólnotowym programem działań w dziedzinie ochrony zdrowia i  konsumentów


*   *   *