Elementy modernizacji – inaczej segmenty systemowe to obszary, które samodzielnie wykonują konkretne zadania. I chociaż prawdą jest, że są niezależne to jednak nie mogą działać w oderwaniu od pozostałych tworzących z nimi razem jeden kompletny system informatyczno-zarządczy każdej placówki służby zdrowia.
Wszystkie segmenty-elementy posiadają po kilka składowych odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań, lecz w konkretnych miejscach spotykają się i przenikają wymieniając pomiędzy sobą dane i nawzajem się kontrolując.

Modernizacja ma sens wtedy, jeżeli daje możliwość skoordynowanego działania wszystkich działów odpowiedzialnych za dobrą pracę placówki, a w tym eliminacji błędów, weryfikacji wpływów, monitoringu i asekuracji działań, dostarcza wystarczających danych do podejmowania decyzji przez zarząd oraz ratuje życie i podnosi standard życia pacjentów.

Modernizacja ma za zadanie wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów, co należy rozumieć jako eliminację dokumentacji w wersji papierowej. Pozwoli to na szybszy, niż kiedykolwiek do tej pory, dostęp do danych medycznych pacjenta, weryfikacji uprawnień, efektywnego nadzoru nad terapią i sposobami leczenia oraz prowadzenia zabiegów, oszczędności, konsultacji i terapii, do efektywniejszego zarządzania i planowania, do wprowadzenia wygodnych technik np.: telemedycyna i telemonitoring.

Stopień skomplikowania poszczególnych segmentów, które są odpowiedzialne za powyżej przytoczone korzyści po udanej modernizacji, jest duży ze względu na ogromny przekrój rodzajów działań z jakimi na co dzień ma odczynienia placówka służby zdrowia. Niezależnie od wielkości placówki każda z nich posiada następujące segmenty:

1. Informatyczny
2. Telekomunikacyjny
3. Administracji i Przetwarzania Danych Osobowych
4. Efektywności Zarządzania
5. Charakterystyki Cz. Białej
6. Charakterystyki Cz. Szarej

Każdy z tych elementów-segmentów ma bardzo skomplikowaną charakterystykę działalności do tego stopnia, że czasami trzeba zainstalować kilka niezależnych systemów, ale współpracujących po to żeby można było uzyskać to czego potrzeba na danym odcinku działań.
Biorąc powyższe pod uwagę trzeba sobie zdać sprawę z tego że znajomość charakterystyk poszczególnych elementów jest kluczowa przy przygotowywaniu dokumentacji, planowaniu i realizacji modernizacji w Państwa placówce.

W dalszej części zamieściliśmy zestawy wymagań jakie powinny spełniać urządzenia, podejście i oprogramowanie składające się na całość bazy wyjściowej w danym segmencie. Wymagania pomogą Państwu sprecyzować konkretne potrzeby i ukierunkować działania, a także powinny pomóc uchronić przed zbyt nonszalanckim traktowaniem przedmiotu.

Zagadnienia ujęte w dalszej części naszego Portalu mogą znaleźć istotne zastosowanie przy tworzeniu SIWZ-ów przy procedurach przetargowych. Jednak nie mogą one być traktowane jako wzorzec konkretnego dokumentu SIWZ do kopiowania. Nie może tak być ponieważ każda placówka ma inną charakterystykę, inne uwarunkowania, potrzebuje innego sprzętu, innych procedur, innego wzorca zarządzania, inne umiejscowienie. Tak więc informacje zawarte dalej są bardzo istotne, ale wymagają konsultacji specjalistów i ekspertów, którzy doradzą i wyjaśnią.

IGMP dysponuje zweryfikowanymi współpracownikami oraz podmiotami, które dowiodły swoim działaniem wysokiego poziomu etyki oraz rzetelności zawodowej i których działania IGMP chętnie poleci w trosce o Państwa dobro (Nasi Partnerzy).

Wszyscy oni zobowiązali się do przestrzegania zasad wytyczonych przez IGMP i w ten sposób Izba może kontrolować ich poczynania na Państwa terenie, pilnie wsłuchując się w głosy płynące od Was.

Prosimy zapoznać się z informacjami w następnych zakładkach, które można skonsultować z naszymi ekspertami.

*   *   *